Denne forening har til formål at yde støtte til IF Trojka

 

Trojkas Venner gennem 25 år

Støtteforeningen Trojkas Venner havde 25 års jubilæum i 2003. Ved denne lejlighed fortalte formanden Christen Møller, der havde været med i bestyrelsen i alle 25 år, om foreningens stiftelse og om aktiviteterne gennem alle årene. Vi bringer her Christen Møllers manuskript i let redigeret form. 

 

 

Støtteforeningens stiftelse
Støtteforeningen blev oprettet den 27 februar 1978 i klubhuset på Hammershøj stadion. Initiativtagerne til at starte Støtteforeningen var IF. Trojkas formand Jørn Pedersen og næstformand Anders Knudsen, som havde lavet et forarbejde til Støtteforeningen at starte op på. Man havde lavet et sæt love og vedtægter, som skulle beskrive, hvilke opgaver Støtteforeningen skulle varetage. § 1, som uden tvivl var det vigtigste, var at yde såvel økonomisk som manuel støtte til IF. Trojka.
Initiativtagerne havde også håndplukket den første bestyrelse og var således sikker på, at foreningen ville komme til at virke og fungere efter hensigten. Seks personer, som nok ikke var helt tilfældig valgt, skulle sammen med IF. Trojkas næstformand Anders Knudsen danne den første bestyrelse.
De 6 personer var Jens Eriksen, Svend Pedersen, Legård Johnsen, Jonna Sørensen, Per Jensen, Christen Møller.
IF. Trojka gav en startkapital på 1000 kr. som kassebeholdning og så kunne man ellers gå i gang med arbejdet.

I gang med opgaverne
Støtteforeningen første opgave blev at arrangere sportsfest på Hammershøj Stadion, og det blev også det eneste arrangement i opstartåret 1978. Støtteforeningens regnskab balancerede med 8.100 kr. Der blev overført til IF. Trojka 7.000 kr.
Nu var så Støtteforeningen startet, og i 1979 opførte man dilettant 2 gange først i februar og senere i oktober. Sportsfesten gav i 1979 et overskud på 10.000 kr., og man overlod 3.500 kr. til IF. Trojka. Kassebeholdningen var nu steget til 11.500 kr.
I 1980 startede vi med at arrangere nytårsbal. Det kørte så frem til og med 1987, hvorefter det blev stoppet p.g.a. manglende hjælpere. Når der nævnes nytårsbal, var det nytårsaften, det blev holdt.
1981 startede vi med præmiewhist på Hammershøj kro med en første præmie på 2.000 kr., det første spil var 11. januar, og der kom 176 spillere.
Dette fortsatte så også i 1982, men der var en nedgang i antal spillere, så der var ikke mere overskud i at holde disse spil.

Flere opgaver tages op
I 1983 skete der så meget i foreningen. Der begyndte vi med opsparingen ”Julens Glæde”. Det første år gav det starten til, at mange sparere er kommet med. I 1983 blev der indsamlet 53.800 kr. I 2002 var det indsamlet beløb 639.300 kr.
Dette år blev sports og soppefesten lagt sammen til en fest, således at de to udvalg kom til at arbejde sammen, de første dage af sports og soppefesten var det sporten, der var lagt an på, og de sidste var det mere det underholdende, man koncentrerede sig om.
Det var også året, hvor Støtteforeningen fik opgaven at stå for sponsorering til alle foreningens aktive idrætsudøvere. Denne opgave har støtteforeningen haft siden og har dermed den daglige kontakt til klubbens sponsorer.

Ind i arbejdet for en idrætshal
I 1985 fik Støtteforeningen så igen mod på at sætte arbejdet i gang for at få etableret en idrætshal i Hammershøj. Der blev nedsat et udvalg med en stor berøringsflade i omegnen således, at så mange kræfter som muligt var implicerede, og der blev lavet mange beregninger, om hvor stort behovet var for at få en hal netop i Hammershøj.
Det lykkedes udvalget at få en hal bygget, ganske vist kunne det ikke blive som en selvejende institution, men en kommunal hal. Indvielsen af hallen fandt sted den 17 november 1987.

Det gav arbejde til støtteforeningen rent sponsormæssigt. Alle hold ønskede sig nu overtræksdragter, og på dette tidspunkt havde håndboldafdelingen mange hold, men det lykkedes os at skaffe dragter til alle hold i løbet af sæsonen.
I 1985 blev det første reklameskilt opsat på stadion. Der er på nuværende tidspunkt 86 m, og der sker stadig udskiftning af reklameskiltene: nye kommer til, og andre tages ned.
Støtteforeningen fik også lavet en rullende tombola vogn, som blev anvendt i forbindelse med drive-in-banko og ved forsamlingshuset.
Som tiden er gået, er der blevet flere opgaver at varetage, det har medvirket til, at bestyrelsen i 1998 ønskede at udvide denne med 2 personer således, at der blev flere om opgaverne. Støtteforeningens bestyrelse er opdelt i forskellige udvalg, som laver forarbejdet inden bestyrelsesmøderne, så der kun er at rette dette til, når der holdes møder.

Ændringer i Idrætsforeningen Trojkas struktur
1990 tog Støtteforeningen initiativ til en ny struktur i IF. Trojka, således at der blev en hovedbestyrelse bestående af 3 personer valgt på IF. Trojkas generalforsamling og 2 personer udpeget fra Støtteforeningen.
Der blev så nedsat diverse udvalg i Idrætsforeningen til at varetage de sportslige opgaver og udvalg til at varetage kiosk banko og Trojka Nyt.

Vi har oplevet glæder og skuffelser
Nu kunne det lyde, som om det altid har gået godt, det har det næsten også. Men der skal ikke lægges skjul på, at vi i de 25 år har haft en enkelt misse. Nemlig i foråret 1990 hvor vi havde forestillet os at holde et stort halbal, men det mislykkedes. Tilmeldingen ca. 14 dage før var på 40 deltagere. Der var bestilt et 7 mands stort orkester, Woodoo, til at spille. Vi aflyste arrangementet, og vores kasserer måtte af med ca. 30.000 kr. uden indtægter på den anden side. Men alligevel lykkedes det os at overføre 21.000 kr. til idrætsforeningen og øge kassebeholdningen med 15.000 kr.

Året 1999 startede vi så op med at holde julefrokost i Forsamlingshuset, det har været pænt besøgt alle årene, og der er også udsendt indbydelser til alle virksomheder igen i år. Julebal i Hammershøj hallen kører også uden problemer 1. juledag med meget pæn tilslutning, ca. 400 deltagere.

Det var et lille udpluk over mange aktiviteter, men der er sket utrolig mange andre ting i de 25 år.
Støtteforeningen fik til opgave at skaffe såvel økonomisk som manuel støtte til idrætsforeningen, det skulle være overholdt til fulde.
Årene er gået med stadige tiltag omkring sponsorering, der stilles stadig større og større krav til bestyrelsen om at skaffe flere midler. Vi forsøger hele tiden på at dele sol og vind lige, der er nok nogle, som syntes, det er knap nok, men der tages altid hensyn til, hvilke udvalg der mangler hårdest.

Afslutning og afrunding
2003 var så året, hvor de første 25 år blev nået med stor aktivitet alle årene. Men med stor arbejdskraft fra bestyrelses medlemmerne i de 25 år har det ikke været så belastende. I støtteforeningens 25 års virke har 38 personer været i bestyrelsen. Det lyder ikke af så meget, men der er også mange, der har taget nogle lange og seje træk. Det vil vi i dag gerne takke for.

Sammenarbejdet mellem Hovedbestyrelsen og Støtteforeningen er en stor forudsætning for, at dette fungerer, og der kan vi fra Støtteforeningen sige, at der er et meget godt og loyalt samarbejde.

En anden stor forudsætning for, at støtteforeningen kan opnå så gode resultater, er at vi har så mange gode sponsorer, som er med til at skabe grundlag for en god økonomi i foreningen. Uden disse sponsorer var vi i en situation, hvor vi skulle skaffe midler på anden måde.

Det at have en stor og god sponsorskare betyder, at vi her fra klubben altid kan fremstå med hold, som er ens. Dette giver et godt indtryk, når holdene kommer rundt på sportspladser og i hallerne. Så en stor tak til alle sponsorerne for støtten til såvel reklameskilte som til dragter, og annoncering i Trojka Nyt. Også tak for alle de gaver vi modtager til tombola.

I de 25 år støtteforeningen har virket, er der overført til hovedforeningen i direkte beløb 608.631,39 kr. og i andre ydelser, som er kommet klubben til gode 866.614,26 kr., sammenlagt giver dette et afkast på 1.475.245,50 kr. eller et gennemsnit over alle årene på 59.000. kr. årligt
Samtidig er foreningens aktiver opgjort til ca. 150.000 kr. diverse hjælpemidler. Og en kassebeholdning dags dato 125.000 kr.